Zawarcie małżeństwa według art. 10 Konkordatu

Rozważania niniejszej pracy skupione zostaną  na 10 artykule konkordatu zawartym 28 lipca 1993 roku, a ratyfikowanym 25 marca 1998 roku, między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską. Dotyczy on zawarcia w wyznaniowej formie małżeństwa cywilnego. Istotą analizy było wnikliwe studium tematyki kościelnego prawa małżeńskiego. Temat to ogólnie znany, w praktyce stosowany od prawie 13 lat, aczkolwiek traktowany zwykle pobieżnie, bez wnikliwej refleksji, bo przecież małżeństwo jest czymś powszechnym, w poglądzie wielu – niezmiennym od wieków. Stąd też potrzeba pogłębionej analizy prawnej tego tematu w celu zrozumienia znaczenia zawarcia małżeństwa konkordatowego. Analiza 10 artykułu konkordatu daje odpowiedź na –  kontrowersyjne pytania dotyczące tej materii, jak chociażby kwestię konkordatowego pojęcia „małżeństwo kanoniczne” i podstaw wywarcia przez nie  skutków cywilnych. Praca została napisana z zastosowaniem metod historycznej i dogmatycznej. Składa się z trzech rozdziałów.…
Więcej

Schizofrenia jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa

Coraz bardziej pogłębiający się we współczesnym świecie kryzys ludzkiej psychiki, w tym przede wszystkim jej sfery emocjonalnej, zmusza do stawiania pytań co do wpływu poszczególnych zaburzeń psychicznych na podejmowane przez człowieka decyzje i działania. Zaburzenia psychiczne, do których zalicza się schizofrenię, stanowią istotny problem dla społeczeństwa, w szczególności zaś dla właściwego funkcjonowania rodziny i małżeństwa. Zaburzenia psychiczne są częstokroć odbierane mylnie, wiąże się z nimi wiele stereotypów oraz błędnych przekonań, co stanowi istotny problem. Sobór Watykański II w konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes określił małżeństwo jako głęboką wspólnotę życia i miłości małżeńskiej, ustanowioną i wyposażoną przez Stwórcę, powstającą na mocy przymierza małżeńskiego, czyli nieodwołanej zgody osobowej. Oznacza to, że małżeństwo ustanowione przez Stwórcę powstaje poprzez wzajemnie wyrażoną zgodę małżeńską dwojga osób, które w ten sposób zawiązują ze sobą wspólnotę życia…
Więcej